T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Şube Müdürlüğü

Güncelleme Tarihi: 04/05/2018

http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/schedules?schedulecriteria%5Bcountry%5D%5B%5D=TUR&schedulecriteria%5Bdummy%5D=&schedulecriteria%5BOK%5D=OK

Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Şube Müdürlüğü Görev Ve Yetkileri;

 1. Yıllık hizmet plan ve programları hazırlamak, uygulamak, denetlemek ve değerlendirmek.

 2. Hizmetlerin yürütülmesinde insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.

 3. Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

 4. İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde personelin hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak ve gerçekleşmesini sağlamak.

 5.  Hizmetleri uygulamak için gerekli malzemenin envanter kayıtlarını tutmak, ihtiyaç duyulanların temin, depolama ve dağıtım hizmetlerini ilgili birim ile işbirliği yaparak sağlamak.

 6. Bulaşıcı ve zoonotik hastalıklarla ilgili olmak üzere ildeki sağlık kuruluşlarının çalışmalarını denetlemek, çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında veri toplamak, değerlendirmek ve geri bildirimde bulunmak.

 7.  İlgili birimler ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak, belirlenen aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programı hazırlığında göz önünde bulundurmak.

 8. Enfeksiyon ve enfestasyonların insidans ve prevalanslarını, dağılımlarını tespit ile bulaşma ve yayılmanın genel sebeplerini ortaya çıkarmak, aktif ve pasif sürveyans hizmetlerini düzenlemek, gerektiğinde saha çalışmaları ile enfeksiyon kaynağını ve bulaşma zincirinin tespit edilmesini sağlamak, ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak enfeksiyon kaynağının ortadan kaldırılmasına çalışmak.

 9. Bütün kamu, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlarının ve serbest çalışan sağlık personelinin ihbarı zorunlu hastalıklarla ilgili bildirimlerini zamanında yapmalarını sağlamak ve sağlatmak, bu kurum ve kuruluşlar ile diğer ilgili kurumlara geri bildirimde bulunmak.

 10. Görülen bulaşıcı ve zoonotik hastalıkların zamanında ihbarını sağlamak, ihbar sistemini işler halde tutmak ve aksayan yönlerini giderek oluşabilecek salgınlara karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

 11.  İlde Erken Uyarı ve Cevap Sistemi ile ilgili faaliyetleri koordine etmek, İl Odak Noktası işlevini yürütmek. Uluslar arası Sağlık Tüzüğü (2005. ile ilişkili olarak ildeki faaliyetleri ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine etmek.

 12. Salgınlarda inceleme ve değerlendirme yapmak üzere uygun ekip ve ekipman ile salgın incelemesi başlatmak, gerekli numunelerin usulüne uygun alınmasını sağlayarak laboratuar incelemelerini yaptırmak, bu işlemler sonrasında bir salgın inceleme raporu hazırlayarak ilgili kurumlara ve kuruma bildirimini yapmak.

 13. Nüfus hareketlerini izleyerek dışarıdan gelen (importe. vakaların herhangi bir yayılmaya meydan vermeden erken tanı ve tedavilerinin ilgili birimlerle birlikte yapılmasını sağlamak.

 14. Toplum Sağlığını tehdit edebilecek durumlarda veya salgınlarda hastaların ayakta, evlerinde, aile sağlığı merkezlerinde veya yatırılarak hastanelerde tedavilerini temin ve takip etmek.

 15.  İlde sıtma eliminasyon programı faaliyetlerini yürütmek.

 16. Salgın afet planlarının yapılmasını ve gereken malzeme ve teçhizatın hazır bulundurulmasını sağlamak.

 17. İlgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, vektörlerle bulaşan hastalıklarla mücadeleyi sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.

 18. Hizmetler ile ilgili araştırma ihtiyaçlarını belirlemek, ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak araştırma projeleri hazırlamak ve Kurumca onaylanmasından sonra uygulanmasını sağlamak

 19. Konusu ile ilgili hizmetlerde İl Hıfzısıhha Kuruluna katılmak.

 20. İstatistiki bilgilerin toplanmasında ilgili birimlere yardımcı olmak.

 21.  İldeki tüberküloz hastaları ile ilgili verilerin toplanması, bildirimi ve değerlendirilmesi faaliyetlerini yürütmek.

 22. Klinik örneklerinin alınmasını ve ulusal laboratuar ağına ulaştırılarak incelemelerinin yapılmasını sağlamak,

 23. Bağışıklama hizmetlerinin yürütülmesi için insan gücü, araç-gereç, aşı, antiserum, enjektör v.b ihtiyaçların planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.

 24. Sağlık hizmet birimlerinin aşı, antiserum, enjektör v.b diğer ihtiyaçlarını tespit etmek ve soğuk zincir şartlarında birimlere ulaştırılmasını ilgili birimler ile işbirliği yaparak sağlamak.

 25.  İlde aşı depolanan tüm birimlerin soğuk zincir şartlarına uygunluğunu denetlemek.

 26. Kurum tarafından belirlendiği şekilde aşı stok ve dağıtım bilgilerinin kayıtlarını tutmak, bildirimini yapmak.

 27. Kurum tarafından belirlenen, aşı ile önlenebilen hastalıkların önlenmesine yönelik eradikasyon, eliminasyon ve kontrol programlarını yürütmek, çalışmaları izlemek, denetlemek ve değerlendirmek.

 28. Aşılama hızlarının izlenmesi, değerlendirmesi ve raporlanması faaliyetlerini yürütmek.

 29.  Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP. kapsamındaki hastalıkların sürveyansını yürütmek .

 30. Birimlerin bağışıklama hizmetlerini koordine etmek, soğuk zincir uygulamalarını, hastalık ve aşılama kayıtlarının kalitesini değerlendirmek, ihtiyaç duyulan konularda ilgili birimler ile işbirliği yaparak hizmet içi eğitim planlamak ve yürütmek.

 31. Bağışıklama programlarına toplumun katılımını artıracak faaliyetler planlamak ve yürütmek.

 32. Aşı sonrası İstenmeyen Etki İzleme Sisteminin yürütülmesini sağlamak.

 33. Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi kapsamında ilde bulunan sağlık kuruluşları özel ve kamu hastanelerinin aşı dolaplarında gerçekleşen Isı İhlali olaylarında komisyonlar oluşturularak aşıların kullanılabilirlik ve imha durumunun değerlendirmesini yapmak komisyon kararlarına göre ilgili kuruluşlara bu aşıların durumları hakkında bilgi vermek ayrıca imha kararları verilen aşılarla ilgili olarak inceleme başlatılmasını sağlamak.

 34. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak