T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

Güncelleme Tarihi: 14/02/2019

İZLEME VE DEĞERLENDİRME ŞUBESİ

Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi Hakkında

1. Bakanlığın strateji ve hedeflerine uygun olarak halk sağlığı hizmetlerinin il genelinde hedef ve stratejilerini belirlemek,
2. Bakanlıkça halk sağlığı alanında yapılan düzenlemelerin il düzeyinde uygulanıp uygulanmadığını takip ve kontrol etmek,
3. İl genelindeki Kamu Hastane Birliği ile Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında ortak görev ve hizmetler bakımından gerekli koordinasyonu sağlamak,
4. Halk sağlığı müdürlüğünün sunduğu hizmetleri izlemek ve raporlamak,
5. Bakanlık Aile Hekimliği politikaları ile ilgili il düzeyinde hedeflerin belirlenmesi ve uygulamanın izlenmesi çalışmalarını yürütmek,
6. Görev alanına giren diğer konularda gereken izlemeleri ve raporlama yapmak,
7. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Sağlığın Geliştirilmesi Birimi Hakkında

1. Toplumun ve bireyin sağlığı ile ilgili bilgi, farkındalık ve kontrol yeteneklerini artırmak ve bu konuda sorumluluk almalarını ve karar süreçlerine katılımlarını teşvik etmek,
2. Sağlığı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörlerin ve sosyal belirleyicilerin iyileştirilmesine yardım edecek düzenlemeler yaparak birey sağlığının korunması ve sağlık düzeyinin yükseltilmesine yönelik davranış değişikliği oluşturmak ve sürdürmek,
3. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik bilimsel çalışmalar yapmak veya yaptırmak, eğitim kurumları ve basın yayın organları aracılığı ile toplumu bilgilendirmek, kampanyalar yapmak veya yaptırmak,
4. Halk sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması, önlenmesi, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin daha verimli kullanılabilmesi için uyarıcı, bilgilendirici ve eğitici mahiyette programlar hazırlamak veya hazırlatmak,
5. İl Müdürlüğünün basın ve halkla ilişkilerini ve bilgi edinme hizmetlerini yürütmek,,
6. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
7. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.Sağlık Bilgi Sistemleri Birimi Hakkında

1. Sağlık istatistiklerinin derlenmesi, veri kalitesinin değerlendirilmesi, yayımlanması ile ilgili konularda koordinasyonu sağlamak,
2. Sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili il düzeyinde uygulamaları belirlemek,
3. Kişisel sağlık verileri ile il düzeyinde sağlık durumu ve sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını içeren her türden bilgi sistemleri ve projelerini yapmak ve yaptırmak,
4. Bakanlıkça tespit edilen esaslar çerçevesinde, resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından doğrudan veya ilgili birimlerce derlenen istatistik bilgileri toplamak, kontrollerini yapmak, değerlendirmek ve veri akışının eksiksiz olarak Bakanlığa ulaşmasını/ulaştırılmasını sağlamak,
5. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
6. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Sağlık Araştırmaları Birimi Hakkında

1. Belirlenen sağlık politikalarının izlenmesi, değerlendirilmesi, ilin sağlık düzeyinin yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak, 
2. Sağlık hizmetlerinde çalışan personelin meslekî eğitimi ve gelişimi için eğitim materyallerini hazırlamak, eğitim vermek, seminer, sempozyum, konferans, araştırma ve benzeri etkinlikler düzenlemek, 
3. Koruyucu, rehabilite edici hizmetler, teşhis ve tedavi metotlarının etkililiği, verimliliği, klinik, etik, sosyal, hukukî, organizasyonel ve ekonomik etkileri konularında değerlendirmeler yapmak veya yaptırmak, kanıta dayalı tıp uygulamaları ve klinik rehberlerin yaygınlaştırılması faaliyetlerini yürütmek, 
4. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak, 
5. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.