T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü 2019 Ruh Sağlığını Güçlendirme Ve İntiharı Önleme

Güncelleme Tarihi: 09/10/2019

10 EKİM DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ 2019 
RUH SAĞLIĞINI GÜÇLENDİRME VE İNTİHARI ÖNLEME

       10 Ekim'de kutlanan Dünya Ruh Sağlığı Günü, zihinsel sağlık sorunları hakkında farkındalık yaratma ve zihinsel  sağlığı  destekleme  çabalarını  harekete  geçirme  fırsatıdır.Buyıl, DünyaRuhSağlığıFederasyonu(WFMH),DünyaRuhSağlığıGünü'nünanatemasını“intiharı önleme” yapmaya karar vermiştir. Dünya Ruh Sağlığı Günü, küresel topluma yönelik farkındalığı empatik, birleştirici bir sesle harekete geçmelerini ve onların kalıcı bir değişim yaratmalarını sağlayarak kendilerini umutlu hissetmelerine yardımcı olmaktadır. Her yıl 800.000'eyakıninsankendihayatınasonvermektevedahasıintihargirişimindebulunanbirçok insan bulunmaktadır. Her intihar; aileleri, toplulukları ve ülkeleri etkileyen ve geride kalan insanlar üzerinde uzun süre kalıcı etkileri olan birtrajedidir.

       İntihar, dünya genelinde 15-29 yaş arasındaki ikinci önde gelen ölüm nedenidir. İntihar davranışı insanlık tarihi boyunca var olmuştur, ancak birkaç karmaşık faktör nedeniyle, dünyanın her yerinde kademeli olarak artmış ve son on yılda, endişe verici istatistiksel seviyelere ulaşmıştır. Genellikle intihar davranışları sergileyen yetişkinler olduğuna inanılır, ancak şiddet, cinsel istismar, zorbalık ve siber zorbalık nedeniyle birçok çocuğun ve gencin de bu tür davranışlarda bulundukları bilinmelidir.

    İntihar, ulusal sağlık otoritelerinin özel olarak ilgilenmesi gereken bir olgudur. Çünkü intiharı engellemek ve halkın ruh sağlığını geliştirmek için stratejiler oluşturmayı amaçlayan politikalar ve direktifler oluşturmak onların sorumluluğudur. Bir intihara katkıda bulunan çok sayıda karmaşık faktör vardır ancak en önemlisi, bütün eylemlerimizin önleme için yönlendirilmiş olması gerektiğidir. Buna göre, sektörler arası ve disiplinler arası eylemlerin, icra edilen tüm aktörler tarafından yapılması önemlidir.

       2019'da Dünya Ruh Sağlığı gününün intiharı önleme temasının hedefi hükümetlerin dikkatiniçekmektir.Böylece,konuyadünyadakihalksağlığıgündemlerindeöncelikverilebilir. İntihar önlenebilir, bu nedenle tüm çabalarımızın ve kamu politikalarımızın önleme üzerinde durmasıgerekiyor.

      Ruh sağlığının güçlendirilmesi ve intiharın önlenebilmesi için toplumun her bireyine bir rol düşerken, kurumlar arası işbirliklerinin çok büyük bir önemi olduğu aşikardır. Özellikle gençlerin ruh sağlığının ve psikolojik dayanıklılığının artırılması için gence hizmet veren tüm kurumların birlikte hareket etmesi gerekmektedir. İşbirliği içinde yürütülecek çalışmalarla gençler ve aileler hem fiziksel hem de psikososyal yönden bir bütün olarak desteklenebilecek ve böylece güçlendirilebilecektir.

İntiharın önlenmesi evrensel bir sorun olmaya devam etmektedir!

       İntihar her yaştan insan için küresel olarak en önemli 20 ölüm sebebi arasındadır. Her40 saniyede bir intihara denk gelen 800.000'den fazla ölümden sorumludur. Kaybedilen her bir yaşam, birinin  eşini,  çocuğunu,  ebeveynini,  arkadaşını  veya  meslektaşını  temsil  eder.  Her bir intihar, yaklaşık 135 kişiyi şiddetli üzüntü veya başka şekilde etkiler. Bu da, yılda 108 milyon kişinin intihar davranışından derinden etkilendiği anlamınagelir.

       İntihar davranışı hem intiharı içerir aynı zamanda intihar düşüncesi ve intihar girişimlerini de kapsar. İntihar genetik, psikolojik, sosyal, kültürel ve diğer risk faktörlerinin bir araya gelmesinin, bazen de travma ve kayıp deneyimleriyle birleşmesinin bir sonucudur.

İntiharı önlemek çoğu zaman mümkündür ve siz önlenmesi için kilit rol oynarsınız!

      Farkyaratabilirsiniz-toplumunbirüyesiolarak,birçocukolarak,birebeveynolarak, bir arkadaş olarak, bir meslektaş veya bir komşuolarak.

      Konuyla ilgili farkındalık yaratabilir, intihar nedenleri ve intihar için uyarı işaretleri hakkında eğitim verebilir, topluluğunuzda sıkıntı çekenlere merhamet ve bakım gösterebilir,intihar davranışı ve zihinsel sağlık sorunları ile ilgili damgalanmayı sorgulayabilir ve kendi deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz.

İntiharı önlemek için çalışmak gerekir!

       Bu çalışmanın olumlu yararları sonsuz, sürdürülebilir ve büyük bir etkiye sahip olabilir. Çalışma, yalnızca sıkıntı çekenleri değil aynı zamanda sevdiklerini, bölgede çalışanları ve bir bütün olarak toplumu da etkileyebilir. Dünyanın her yerinde mücadele edenlere ulaşmak için kanıta dayalı intihar önleme faaliyetleri geliştirilmeye çalışılmalıdır.

Bir araya gelmek intiharı önlemek için kritik öneme sahiptir!

       İntiharı önlemek, birçok kişinin çabasını gerektirir. Aile, arkadaşlar, iş arkadaşları, topluluk üyeleri, eğitimciler, dini liderler, sağlık uzmanları, siyasi yetkililer ve hükümetleri kapsar. İntiharı önleme, birey, sistem ve topluluk düzeyinde çalışmayı kapsayan bütünleştirici stratejiler gerektirir.

       Araştırmalar, intiharı önleme çabalarının çoklu seviyelere yayılması ve çoklu müdahaleler içermesi durumunda daha etkili olacağını göstermektedir. Bu, sosyal ve politika reformlarıiçerenvetoplulukiçerisindeortayaçıkanmüdahalelerinyanısıradoğrudanbireylere verilen müdahalelerin de dâhil edilmesini gerektirir.

       İntihardavranışınınönlenmesindeortakhedefimizeulaşmakiçinbizlertoplumunüyeleri olarak çok disiplinli bir yaklaşım kullanarak koordine bir şekilde işbirliğiyapmalıyız.

Herkes intiharın önlenmesine katkıda bulunabilir!

       İntihar davranışı evrenseldir ve sınırları bilinmemektedir. Bu yüzden herkesi etkilemektedir. Her yıl intihar davranışından etkilenen milyonlarca insanın özel bir iç görüsü ve benzersiz düşünceleri vardır. Araştırma, müdahale ve değerlendirmelerin içerisine intiharı deneyimlemiş insanların katılımı, intihar davranışını ele alan her kurumun çalışması için merkezi olmalıdır. • Slayt1.JPG
 • Slayt2.JPG
 • Slayt3.JPG
 • Slayt4.JPG
 • Slayt5.JPG
 • Slayt6.JPG
 • Slayt7.JPG
 • Slayt8.JPG
 • Slayt9.JPG
 • Slayt10.JPG
 • Slayt11.JPG
 • Slayt12.JPG