İl Kalite Koordinatörlüğü Birimi
08 Temmuz 2020

İl Kalite Koordinatörlüğü

İl Kalite Koordinatörlüğünün Görevleri İl performans ve kalite koordinatörlüğünün görevleri şunlardır: 

a) İldeki kurum ve kuruluşların ,performansa dayalı ek ödeme uygulamalarını takip etmek ve gerektiğinde istatistikleri Bakanlığa ulaştırmak veya ulaştırılmasını sağlamak,
b) İlde memnuniyet anket çalışmalarını koordine etmek, gerektiğinde anketleri yapmak veya yaptırmak; gereği halinde yapılan anketlere ilişkin inceleme ve değerlendirme işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak üzere “anket değerlendirme komisyonu” oluşturmak, 
c) İldeki kurumları “hizmet kalitesi standartları” çerçevesinde değerlendirmek; Yönerge ile belirlenen ölçüt/standartları kurum ve kuruluşlar için takip etmek ve değerlendirmek, 
ç) İl sağlık müdürü adına kurum ve kuruluşların kalite yönetimi uygulamalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu görevini yürütmek, 
d) İldeki kurum ve kuruluşlarda kalite yönetimi uygulamalarının desteklenmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, bu konudaki uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak, 
e) Kurum ve kuruluşlardan gelen formları incelemek, değerlendirmek ve Bakanlığa göndermek, 
f) İl genelindeki kurum ve kuruluşların kalite yönetimi uygulamalarındaki gelişmelerini, bilgi ve birikimlerini paylaşmalarını sağlamak üzere toplantılar organize etmek, toplantı raporlarının tutulmasını sağlamak, 
g) Görevleri dâhilinde seminer, konferans gibi etkinliklere katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve ilgili yerlere duyurmak, 
ğ) Koordinatörlük bünyesinde arşiv oluşturmak, 
h) Başkanlıkça görevlendirilecek Değerlendiricilere gerekli desteği sağlamak ve yapılacak çalışmalara katılmak,
ı) İldeki Acil Sağlık Hizmetlerini, “112 Hizmet Kalite Standartları” çerçevesinde değerlendirmek.