T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

Güncelleme Tarihi: 09/10/2017


Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

İlimiz Merkez, ilçe ve köyleri dâhilindeki çevre sağlığı çalışmalarında etkinliği sağlayarak sistemli ve düzenli bir çalışma ile Halk Sağlığı ve Çevre Sağlığını en etkin bir şekilde korumaktır. Çevreyi ve toplum sağlığını yakından ilgilendiren etkenler konusunda yasa ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedir.

Çevre Sağlığı Birimi Görevleri

 1-Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.

 2-Çevre sağlığı ile ilgili projelerin İl düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

 3-Hizmetlerin yürütülmesi için gereken insan gücü, araç-gereç ve malzeme planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.

 4-Biyosidal ürünlerin uygulamasına yönelik izin işlemlerini yürütmek.

 5-Görev alanıyla ilgili piyasa gözetimi ve denetimi hizmetleri ile üretim yerlerinin denetimlerinin toplum sağlığı merkezlerince yapılmasını sağlamak, toplum sağlığı merkezi personeline bu konuda eğitim vermek, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde bu denetimleri yapmak, görev alanı içinde yer alan ve Kurum tarafından belirlenen her türlü üründen numune aldırmak ve gerekli analizleri yaptırmak.

 6-Yerleşim yerlerine yeterli ve sağlıklı içme-kullanma suyu temini için gerekli araştırma- geliştirme çalışmalarına katılmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, içme-kullanma suyu sistemlerine yönelik geçici ve kesin kabul komisyonlarına katılmak.

 7-Kaynak ve içme suları ile doğal mineralli su tesislerinin izin işlemlerini yürütmek.

 8-Kaplıca ve talassoterapi tesisleri ile peloid üretim yerlerinin izin işlemlerini yürütmek.

 9-Havuz suyu ile yüzme suyu kalitesini izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek.

 10-Doğal afetlerde çevre sağlığı hizmetlerinin, etkili bir şekilde, zamanında ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içinde yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 11-Görev alanına giren ürünlerle ilgili tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar

yapmak.

 12-Görev alanı içerisinde yer alan sektörlerde çalışanlara yönelik eğitimleri yapmak veya yaptırmak.

 13-Hizmetin yürütülmesi için mevzuat uygulamaları ve diğer gelişmelerin saha hizmetlerini yürüten personele aktarılması amacıyla hizmet içi eğitim planları ve materyalleri hazırlamak, eğitim çalışmaları yapmak.

 14-Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen görüş talepleri ile çevre sağlığı konusundaki şikâyetleri incelemek ve değerlendirmek.

 15-Halk sağlığının korunması kapsamında kapalı ve açık alanlarda (konaklama eğlence yerleri vb.) genel çevre sağlığı denetimleri yapmak.

 16-Gerektiğinde gıda, çevre, turizm, spor, imar ve sağlık mevzuatı kapsamında diğer kurum ve kuruluşların yürüttüğü işlemlere ve komisyonlarına katılmak.

 17-Gayri Sıhhi Müesseseler ile organize ve endüstri sanayi bölgelerinin sağlık koruma bandı konularındaki toplantılara katılmak ve görüş vermek.

 18-İyonlaştırıcı olmayan radyasyon kaynakları ve elektromanyetik kirliliğin zararları konusunda alınması gereken önemlere ilişkin çalışmalara katkı sağlamak.

 19-Kanalizasyon sistemlerinin projeleri ve çevre sağlığına uygun şekilde yapılıp yapılmadığı konularında görüş vermek ve mahallinde kabullere katılmak.

 20-Konut sağlığına yönelik şikâyetleri değerlendirmek ve bu konuda ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak.

 21-Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

 Çalışan Sağlığı Birimi Görevleri

 1-Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.

 2-Hizmetlerin yürütülmesi için lüzumlu insan gücü, araç-gereç vb. ihtiyaçların planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.

 3- Çalışanların sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla İl düzeyinde pilot çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirerek uygulamak.

 4- Meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi veya azaltılması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli çalışmaları yapmak.

 5- Çalışanların bulaşıcı hastalıklar konusunda eğitim hizmetlerinin verilmesini ve rutin taramalarının yapılmasını sağlamak ve bu konuda ilgili birimlerle işbirliği yapmak.

 6- İl düzeyinde Meslek hastalıkları ve iş kazalarından korunma, doğru kayıt ve uygun bildirimin sağlanması ve kontrol altına alınması amaçlı çalışmalar yürütmek.

 7- Meslek hastalıkları konusunda gerekli tarama programlarının İl düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

 8- Çalışanlara yönelik mobbingin il düzeyinde izlenerek, izlem sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlamasını yapmak

 9- Müdürlüğe bağlı personelin iş sağlığı ve güvenliği konularında izleme ve eğitim hizmetlerini yürütmek.

 10- Sağlık çalışanlarının iş sağlığı ile ilgili farkmdalığmın artırılması için eğitim programları hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak.

 11- Toplum sağlığı merkezleri tarafından sunulan iş yeri hekimliği hizmetleri dâhil olmak üzere işyeri hekimliği ile ilgili faaliyetleri yürütmek.

 12- Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

 1- İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik 17 Şubat 2005 Tarih Ve 25730 Sayılı Resmi Gazete;

1-a)-İnsani tüketim amaçlı suların teknik ve hijyenik şartlara uygunluğu ile suların kalite standartlarının sağlanması, kaynak suları ve içme sularının istihsali, ambalajlanması, etiketlenmesi, satışı, denetlenmesi ile işletme izinlerin vermek ve numune alımı

1-b)-İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğin 16/e maddesi ve Bakanlığımız Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 29.04.1999 tarih ve 5122 sayılı tankerlerin su taşıması gereken şartları belirleyen tebliğine göre Tankerle Su Taşıma ve Tankerde Su Temin izin belgesi müracaatları değerlendirerek ruhsatlandırması, denetimi ve numune alımı

 2- Kaplıca Yönetmeliği 09.12.2004 tarih ve 25665 Sayılı Resmi Gazete;

Kaplıcalar, içmece ve iklim kür merkezleri ve buralarda kurulacak tedavi ve rekreasyon amaçlı her türlü tesisler ve turizm sağlığıyla ilgili işletmeler ve Peloid üretim tesislerinin işletme izni, denetimi ve numune alımı.

 3- Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik 01.12.2004 tarih ve 25657 Sayılı Resmi Gazete;

 Tüketime sunulan doğal mineralli suların teknik ve hijyenik şartlara uygun şekilde istihsali, ambalajlanması, etiketlenmesi, satışı, denetlenmesi, işletme izni verilmesi ve numune alımı.

 4- Biyosidal Ürünler Yönetmeliği 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazete;

Biyosidal ürünlerin piyasa gözetim ve denetimini yapmak,

Biyosidal ürün: Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır hâlde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, uzaklaştıran, zararsız kılan, yok eden aktif maddeleri ve müstahzarları, ifade eder.

 5- Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 21.05.2011 Tarih Ve 27940 Sayılı Resmi Gazete;

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince açılacak olan işyerlerini ruhsatlandırmak, denetimini yapmak, Bakanlık tarafından düzenlenen sertifika programı ve eğitim taleplerini kabul ederek, organizasyonu ve yazışmalarının takibini yapmak.

 6- Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik 17.05.2002 Tarih ve 24758 Sayılı Resmi Gazete;

Oyuncakların tasarımı, üretimi, piyasaya arzı, dağıtımı ile piyasa gözetim ve denetimine ilişkin belirlenen usul ve esaslara göre, çocukların ruhsal ve bedensel gelişimi göz önüne alınarak imal edilen oyuncakların amacına ve yönetmeliğe uygun olup olmadığına dair piyasa denetimi ve numune almak.

 7- Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 25.05.2002 Tarih ve 26563 Sayılı Resmi Gazete;

 Oyuncak, Deterjan ve İlgili mevzuat uyarınca Bakanlığın görev alanına giren diğer ürünlerin piyasa denetimi ve izlenmesi.

 8-Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelik 06. 03. 2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazete;

Umuma açık ve ticari amaçlı açık ve kapalı yüzme havuzları ile sularının teknik ve hijyenik şartlara uygunluğu, denetlenmesi ve izlenmesi

 9- Mezarlık Yerlerinin İnşaası İle Cenaze Nakil Ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik 19 Ocak 2010 tarih ve 27467 Sayılı Resmî Gazete ;                

Yeni açılacak mezarlıkların sıhhi açıdan mezarlık yer seçimi komisyonu işlemlerini yürütmek.

 10- Deterjanların Bildirim Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ 25.12.2010 Tarih ve 27794 sayılı Resmî Gazete ;

Deterjan üreticilerince yapılacak bildirimin kayıt altına alınması, ürüne ait teknik dosyada bulunacak bilgi ve belgeleri ve bu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak.

Deterjan: İçerisinde yüzey aktif maddeler, yoğunlaştırıcılar, dolgu malzemeleri ve diğer yardımcı maddeler bulunan ve sıvı, toz, krem, bar, granül, tablet ve benzeri şekillerde olan; evlerde, işyerlerinde ve sanayide genel temizlik, çamaşır ve bulaşık yıkama ve sair temizleme işlerinde kullanılan preparatlar ile çamaşırların ıslatılmasında, durulanmasında yada beyazlatılmasında kullanılan yardımcı yıkama preparatları ve çamaşır yumuşatıcılarını, ifade eder.

 11-Kuvvetli Asit Veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimine, İthalatına Ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ 20.03.2010 tarih ve 27527 sayılı Resmî Gazete ;

Kuvvetli asit veya baz içeren temizlik ürünlerinin piyasaya arz edilmeden önce Bakanlığa yapılacak bildirimin usûl ve esaslarını, ürüne ait teknik dosyada bulunacak bilgi ve belgeleri ve bu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi yapmak.

 Asit Veya Baz İçeren Temizlik Ürünler; Endüstriyel alanda, işyerlerinde, konutlarda, banyo, lavabo, mutfak, vb. alanlarda yüzeylerde birikmiş kir, yağ, kireç ve/veya pasın giderilmesi yada lavabo giderlerinin açılması amacı ile içeriğinde kuvvetli asit veya baz içeren kireç, yağ çözücü, lavabo açıcı, tuz ruhu vb. müstahzarları, ifade eder.

 12-Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimine, İthalatına, Piyasa Gözetimi Ve Denetimine Ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ; 15.12.2009 tarih ve 27433 sayılı Resmi Gazete

Ortama hoş koku vermek ve ortamın kokusunu değiştirmek amacıyla kullanılan bütün müstahzar ve maddeleri hava aromatize edici ürünlerin halk sağlığına ve çevreye zarar vermesinin engellenmesini, topluma güvenli ve kaliteli şekilde ulaşmasını teminen piyasaya arz edilmeden önce Bakanlığa yapılacak bildirimin usûl ve esaslarını, ürüne ait teknik dosyada bulunacak bilgi ve belgeleri ve bu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi işlemlerini yapmak.

 13-Beyaz Bayrak Ve Beslenme Dostu Okul Projesi;

Yurt genelinde yeterli ve kaliteli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilerek, toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, çocuklarımızın eğitildiği okullarımızın temizlik ve hijyen açısından belirli kriterler esas alınarak Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde denetlenerek, okul sağlığının iyileştirilmesi hususunda teşvik edilmesi, bu konuda gayret gösteren okullarımızın “Beyaz Bayrak” “Plaket” ve “Sertifika” ile ödüllendirilmesi amacıyla Beyaz Bayrak Projesi ve Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 03.10.2011 tarih ve 30639 sayılı yazılarına istinaden ilimiz merkezinde başlatılan Beslenme Dostu Okul Projesi uygulaması İşlemlerini yürütmek.

 14-Şikâyet Değerlendirmesi;

Koruyucu Sağlık Hizmetleri kapsamındaki (Şahıslardan, Bakanlıktan, Kurumlardan, gelen gübrelik, çöp ev, çöplük, hava kirliliği vb…)  tüm şikâyetlerin 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na göre değerlendirilmesinin yapılarak,  şubemiz tarafından düzenlenecek raporlar doğrultusunda, ıslah hizmetleri için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde gerekli önlemleri almak ve aldırmak.

 15-İyonlaştırıcı olmayan radyasyon kaynakları ve elektromanyetik kirlilik, hava kirliliği ile iklim değişikliği konusunda gerekli tedbirleri almak veya aldırtmak.

 16-Doğal afetlerde, çevre sağlığı hizmetlerini yerinde, zamanında ve etkili bir şekilde yapmak,

 17-Çevre sağlığını tehdit eden unsurları belirlemek, izlemek, denetlemek, çevre sağlığı etki değerlendirme çalışmalarına katılmak.

 18-Çevre Sağlığı Değerlendirme Raporu:

 Milli Eğitim Müdürlüğü, Diyanet İl Müftülüğü,  Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Özel İdare ve Belediyeler gibi kurumlar tarafından talep edilen genel sağlık yönünden uygunluk veya Çevre Sağlığı açısından değerlendirme raporları aşağıdaki esaslar dikkate alınarak düzenlenmektedir.    

 18-a)-Milli Eğitim Müdürlüğüne verilmek üzere özel ve tüzel başvuru sahiplerine Dershaneler, Yurt, Rehabilitasyon merkezi, Anaokulu, Sürücü kursu vb. kurumların açılışında genel sağlık yönünden uygunluk veya Çevre Sağlığı açısından değerlendirme raporunun düzenlemek.

 18-b)-Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlamış olduğu Kuran kursları ile Öğrenci Yurt ve pansiyonları yönetmelik kapsamına giren kurum ve kuruluşların açılışında genel sağlık yönünden uygunluk veya Çevre Sağlığı açısından değerlendirme raporunun düzenlemek.

 18-c)- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yayınlanan Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik gereğince hayvancılık işletmelerine yerseçim iznine esas olmak üzere sağlık yönünden uygunluk veya Çevre Sağlığı açısından değerlendirme raporu düzenlemek.

 18-d)-Özel İdare ve belediyeler gibi kurumlar tarafından 3194 sayılı Kanunun 8 maddesi gereği mevzi imar planı ve çalışma izni verilmesi aşamasında sağlık yönünden uygunluk veya Çevre Sağlığı açısından değerlendirme raporu düzenlemek.

 19.Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları:

Yürürlükte bulunan; Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler ile bunlarda yapılan değişiklikler hakkında şubemiz personeli ve diğer ilgili personellerin bilgilendirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan dönemlerde müdürlüğümüz eğitim prosedürüne uygun olarak hizmet içi eğitim çalışması yapılmaktadır.

 20-ŞUBEMİZİN İŞTİRAK ETTİĞİ KOMİSYONLAR

 20-a)-İl Kurban Hizmetleri Komisyonuna, kurban kesmek isteyen vatandaşların dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde kurbanlarını kestirmelerinde yardımcı olmak, kurban satılacak ve kesilecek yerleri tespit etmek amacıyla kurulan “İl Kurban Hizmetleri” komisyonuna belirli günlerde katılmak.

20-b)-Eskişehir Tekel Müdürlüğü kaçak eşya ambarında bulunan ve Eskişehir Gümrük Müdürlüğünün belirli sayı ve tarih imha onayı ile imhasına karar verilen, ticari değerini kaybetmiş ve kullanılamaz duruma gelmiş muhtelif eşyaları imha etmek için oluşturulan komisyonuna katılmak.

20-c)-İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen içme ve kullanma suyu temini ve kanalizasyon sistemleri, geçici ve kesin kabulleri ile ilgili çalışmalara ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde katılmak.

20-d)-Organize Sanayi Bölgeleri-Endüstri Bölgeleri kurulması amacıyla oluşturulan yer seçim komisyonlarına katılmak

20-e)-Tarımsal Kuraklık Eylem Planı” geliştirilmesi amacıyla Tarım İl Müdürlüğünde oluşturulan komisyona katılmak

20-f)-Piyasadaki uygunsuz gübrelerin toplanması sonucu Tarım İl Müdürlüğü Tarafından oluşturulan gübre İmha komisyonuna katılmak

20-g)-Birinci sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin ruhsatlandırma aşamasında ve kum ocaklarının izin aşamasında İl Özel İdaresi tarafından oluşturulan komisyonlara katılacaktır.

20-ğ)-Bakanlıkça görev kapsamına giren konularda düzenlenecek olan hizmet içi eğitim ve bilgilendirme toplantılarına katılmak

20-h)-Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) çalışmalarına katılmak, ilgili konularda görüş bildirmek üzere katılacaktır

 21-Genel Sağlığın Korunması Amacıyla Denetim:

21-a)-Hava, su, toprak ve gürültü kirlenmesiyle ilgili hizmetleri denetlemek ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde gerekli önlemleri almak ve aldırmak.

21-b)-Umuma açık yerlerin( Otel, Berber, Kuaför, Hamam, Banyo, Sinema, düğün salonu vs. gibi işyerleri sürekli denetlenecek sağlık kurallarına uygun çalışmaları sağlamaktır.

21-c)-Kanalizasyon, çöp, sanayi artıkları v.b katı ve sıvı atıklarla ilgili denetim ve ıslah hizmetlerini, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütmek, gerekli önlemleri almak ve aldırmak.

21-d)-Mantar ve diğer gıda zehirlenme vaka bildirim formları takibini yapmak

21-e)-İl, İlçe, beldelerden gelen Form 20 formaların kontrolü ve TSİM ortamına aylık olarak gönderilmesi

21-f)-Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 126. maddesi gereğince çalışanların sağlık ve portör muayenelerini kontrol etmek ve bu konuda diğer birimlerle işbirliği içerisinde çalışmaları yürütmek

21-g)-Halkın sağlığını tehlikeye düşürecek; afetleri ve çevre değişmelerini izlemek, etkilerini araştırmak, doğal afetler ve olağanüstü durumlarda acil Çevre Sağlığı Hizmetlerinin planlanması ve yerine getirilmesi ve çevre sağlığının korunması amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,

 22-Eğitim Çalışmaları

22-a)-İlimiz dahilinde bulunan köy muhtarlarına, su ile bulaşan hastalıklar, su depolarının temizliği ve klorlama konularında Eğitim birimi ile birlikte eğitim verilmesi

22-b)-İl ve ilçe Toplum Sağlığı Merkezlerinde bulunan Çevre Sağlığı Teknisyenlerine hizmet içi eğitim yapmak.

22-c)-Kurban bayramı öncesi İl Müftülüğünün planlaması dahilinde kurban kesiminde görev alacak kasaplara eğitim vermek.

 Bakanlığımızdan ve Müdürlüğümüzden gelen sözlü ve yazılı emirleri yerine getirmek.