T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ketem

Güncelleme Tarihi: 08/07/2020

KETEM Görev Tanımları

1.Yıllık plan ve programları hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.

2.Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili şube ile işbirliği içerisinde yapmak, gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.

3.İldeki kanser ile ilgili analizlerde kullanılabilecek numunelerin ve verilerin toplanmasını sağlamak.

4.İlde kanser teşhisi alanların verilerini aktif ve pasif kanser kayıtçılığı esaslarına ve gizlilik kurallarına riayet ederek toplamak, değerlendirmek ve Halk Sağlığı Kurumuna gönderilmesini sağlamak.

5.Aktif sistem ile kanser kayıtçılığı yapan illerde, kanser hastalığı nedeniyle ölenlerin takibini yapmak ve sonuçlarını değerlendirmek.

6.Kanserden korunma konusunda sağlık personeli ve halkın eğitimi için gerekli çalışmaların, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütülmesini koordine etmek ve denetlemek.

7.KETEM hizmetlerinin organizasyonu, koordinasyonu, desteklenmesi ve vatandaşın KETEM hizmetlerinden ve gezici kanser tarama araçlarından yararlanması için çalışmalarda bulunmak.

8.KETEM’lerin lojistik ihtiyaçlarının tespit edilerek ilgili birimlere bildirmek.

9.Kanserle mücadele ve kansere yol açan çevre ve mesleki faktörlerden tüm halkın/çalışanların korunmaları ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tarafların bilinçlendirilmesine yönelik ildeki gerçek ve tüzel kişiler ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak.

10.Özel gün ve haftalar başta olmak üzere vatandaşlarda kanser bilincinin gelişmesini sağlayacak çalışmalar yapmak.

11.Toplum tabanlı kanser taramalarında Aile Hekimleri ve KETEM’ler arasındaki koordinasyonu sağlamak, organizasyonlara destek vermek.

12.KETEM’lerde çalışan personel ve konsültan hekimler ile kanser kayıt elemanlarının eğitim programları ve sertifikasyon işlemlerinde Kurum Başkanlığıyla koordineli çalışmalar yapmak.

13.Kanserden koruyucu diğer ulusal programların (tütün kullanımı, obezite, beslenme, inaktivite vb.) yürütülmesinde ilgili şubelere destek sağlamak.

14.İl kanser danışma kurulunun oluşturulmasını, belirli aralıklarla toplanmasını sağlamak ve sekreterya hizmetlerini yürütmek.

15.Halk Sağlığı Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.