T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Lapseki Devlet Hastanesi Çay Ocağı-Kantin İhalesi

Güncelleme Tarihi: 04/01/2019

İLAN

ÇANAKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN


Yukarıda niteliği belirtilen taşınmaz malın kiralama ihalesi, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih ve saatte belirtilen tahmini bedel üzerinden, Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu Esenler Mah. Kocatepe Sok. No:1 Çanakkale adresinde, teşekkül edecek komisyon huzurunda İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

1- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar:

İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimine ihale evrak dosyasını teslim edecekler veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yolu ile gönderebileceklerdir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı taktirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez. Geçici teminat; tahmini bedelin en az %20’si oranında 4.320,00 TL (Dörtbinüçyüzyirmi Türk Lirası) Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Ziraat Bankası Kordon Şubesi TR 85 0001 000 813 121 577 585 001 nolu hesabına geçici teminatın yatırıldığına dair dekont aslı veya 2886 sayılı Kanunun 26. Maddesine göre düzenlenmiş süresiz (mektup üzerinde süresiz ibaresi olacak şekilde) geçici teminat mektubu.

Doküman alındığına dair makbuz. (Teklif dosyası içinde sunulacak olup teklif dosyası içerisinde sunulmadığı taktirde istekli ihale dışı bırakılacaktır.)

Gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdan sureti fotokopisi, tüzel kişi olması halinde ise vergi kimlik numarasını gösterir belge.

Tebligat için ikametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınacak)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

  • 1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından yada esnaf ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  • 2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

  • 1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  • 2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına (özel hukuk tüzel kişilerde tüm ortaklar dahil) dair Savcılıktan son altı ay içinde (ilk ilan tarihinden geriye dönük altı ay) alınmış adli sicil kayıt örneği,

Gerçek kişilerden, resmi kurumlardan alınmış kantin işletmeciliği, kantin işletmeciliği ustalık belgesi veya diploması,

Özel hukuk tüzel kişilerinin ana sözleşmelerinde kantin işletmeciliği ya da kantin işletmeciliğini karşılayan (fabrika, okul veya işyeri kantinleri vb.) faaliyetleri arasında yer aldığına dair ana sözleşmesinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi veya ilgili evrak,

İlk ilan tarihi itibari ile vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge (İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün vergi daireleri veya resmi internet sitesinden alınabilir)

İlk ilan tarihi itibari ile SGK borcu bulunmadığına dair belge (İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dâhil olmak üzere herhangi bir gün SGK veya resmi internet

sitesinden alınabilir)                                                                                                                                                                                                                            

İhaleye katılacak istekliler kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan isteklinin şartları tam olsa bile ihale dışı bırakılacaktır.

Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilemez.İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir.

İhale dokümanı, idare web sitesinde ve idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Biriminden satın alınabilir. İhaleye teklif yerecek olanların ihale dokümanı alması zorunludur.

İhaleye iştirak edeceklerin, ihale tarih ve saatinden önce istenen evrakları dosya halinde Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimine teslim edilmesi gerekir. Satın Alma Birimi dışında dosya teslimi olmayacaktır. Belirtilen saatten sonra ihaleye iştirak etmek isteyenler kabul edilmeyecektir.Ayrıca ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.