Bilmeniz Gerekenler
25 Ekim 2017

112 Ne Zaman Aranır?

   Trafik kazası, Kalp Krizi, Yüksekten düşme, Ciddi Yaralanmalar, Bilinç Kaybı, Yanık, Elektrik Çarpması, Suda Boğulma, Şeker Koması, Felçler, Yüksek Tansiyon, Kanamalar, Zehirlenmeler ve Çocukların Yüksek Ateşe Bağlı Havaleleri gibi zamanında tıbbi müdahaleler yapılmazsa hayati tehlike ve sakatlanmalara yol açacak acil sağlık sorunlarında vakit geçirilmeden 112 aranmalıdır.

-112 Ambulans Servisi'ni aradığınızda ekipler gelene kadar hastanın yanından ayrılmayınız. (Size şehir merkezlerinde en geç 10 dakika, kırsal alanda 30 dakika içersinde en yakın 112 ambulansı ulaştırılacaktır )

- Sakin olunuz, anlaşılır ifadelerle konuşunuz ve istenirse aradığınız telefon numaranızı bildiriniz. (Numaranızı gizlemediğiniz sürece aradığınız numara 112 tarafından görülür)

- 112'yi arama nedeninizi açıkça iletiniz.

- 112 merkezi tarafından sorulan sorulara net cevaplar veriniz. ( Sorulan sorular size daha kısa sürede ulaşılması ve hastanıza daha iyi tedavi verilmesi ile ilgilidir)

- Hasta ve yaralı sayısı, sağlık durumu hakkında kısa ve net bilgiler veriniz. Geçirilmiş hastalığı veya önemli bir bilgi varsa görevliye mutlaka bildiriniz.

- Olay yerinin mektup adresini bildiriniz. ( Unutulması ihtimali göz önüne alınarak açık adresinizi telefonunuzun yanında görünür bir yerde bulundurunuz )

-  Ambulans ekibinin size daha kolay ulaşabilmesi için herkesin bilebileceği cami, okul, karakol, durak vb. yerleri bildiriniz

.- Tekrar aranılması ihtimaline karşı aradığınız numarayı kesinlikle meşgul etmeyiniz.

- 112 Ambulansı size ulaşana kadar telefondaki sağlık görevlisinin önerileri doğrultusunda eğer eğitim aldıysanız ilkyardım uygulamalarını başlatınız veya önerilenleri uygulayınız.

- Aksi söylenmedikçe telefonunuzu kapatmayınız ve arayan görevliye yardımcı olunuz.

ACİL OLMAYAN DURUMLAR VE AMBULANSLA NAKLEDİLMESİ GEREKMEYEN HASTALAR İÇİN 112 Yİ KESİNLİKLE ARAMAYALIM !


112 Nasıl Aranır?

   Evde, işyerinde, sokakta veya herhangi bir yerde acil bir sağlık sorunuyla karşılaşıldığında sabit, ankesörlü, araç veya cep telefonundan doğrudan 112 numarası tuşlanmalıdır.

   Bunun için bulunduğunuz ilin alan kodunun yazılmasına gerek yoktur. Çağrınız bulunduğunuz yere göre o ilin 112 Ambulans Servisine yönlendirilecektir. Bu arama ücretsizdir. Amaç her durumda 112 Ambulans Servisine ulaşılmasını kolaylaştırmaktır. Ancak bunu kötüye kullanmamak gerekir. Vakit geçirmek, acil sağlıkla ilgisi olmayan konularla ilgili görüşmek veya rahatsız etmek amacı ile bu telefonu kullanmak gerçekten ihtiyacı olan bir kişinin hakkını kullanmak veya hayatını tehlikeye atmakla eşdeğerdir. Görüşmeleriniz sizin ve hastanızın güvenliği için kayıt altına alınmaktadır.


Ambulans Görevlendirilen Durumlar

a) İl genelinde açılacak olan 112 acil sağlık istasyonları sadece hastane öncesi acil sağlık hizmetleri veren müstakil istasyon şeklinde olabileceği gibi, 112 acil ambulans hizmeti sunulan bölgedeki acil vaka sayısının azlığı ve personel durumu göz önüne alınarak, hastane acil servisleri veya sağlık ocaklarında yürütülen sağlık hizmetleri ile birlikte verilebilir. 
b) (B) tipi entegre acil sağlık hizmeti verilecek hastane acil servisleri ve/veya sağlık ocaklarında, yürütülen sağlık hizmetlerinin her ikisini de aksatmayacak şekilde personel istihdamı yapılacak, gerekli durumlarda il içi ve kurum içi düzenlemelerle insan kaynaklarının verimli kullanımı sağlanacaktır.
c) (B) tipi entegre acil sağlık hizmeti verilecek hastane acil servisleri ve/veya sağlık ocaklarında 24 saat hizmet verilecektir. Entegre hizmet verilecek hastane acil servislerinde ve/veya sağlık ocaklarında il ambulans servisi komuta merkezi ile 24 saat telsiz ve telefon irtibatı sağlanacak; komuta merkezi tarafından bildirilen acil vakalara yönetmelik ve yönergede belirtildiği şekilde, tam donanımlı ambulans ve sağlık ekibi ile birlikte müdahale edilecektir.
d) Entegre edilen 112 acil sağlık hizmetleri istasyonunda çalışan tüm personel il ambulans servisi komuta merkezinin yönlendirdiği vakalara hizmet vermekle yükümlü olduğu gibi entegre olduğu kurumun hizmetlerini de yürütmekle yükümlüdür. Aynı şekilde (B) tipi entegre ambulans hizmeti verilecek hastane acil servis personeli veya sağlık ocağı personeli kendi kurumlarındaki hizmeti sürdüreceği gibi aynı zamanda 112 acil sağlık hizmeti de verecektir ve nöbet listesine dahil edileceklerdir.
e) İl genelinde Sağlık Müdürlüğüne bağlı tüm ambulanslar ve protokolle il ambulans servisine entegre edilmiş diğer kurum ve kuruluşlara ait ambulanslar il ambulans servisi başhekimliğine bağlı olarak hizmet verecek olup,. ambulanslar il ambulans servisi komuta kontrol merkezi tarafından görevlendirilecektir.
f) Ambulansların donanımları tam olacak, tüm cihaz ve ekipmanların çalışır durumda olmaları sağlanacak, ilaç ve malzeme eksiklikleri istasyonun entegre çalıştığı kurumlar tarafından giderilecektir. Sürekli bakım ve onarım gerektiren ve Sağlık Müdürlüğü tarafından temin edilen cihazların bakım ve servis sözleşmeleri Müdürlük tarafından yapılacaktır.
g) Ambulansta bulunan cihaz ve ekipmanların doğru kullanımı ile sarf malzemelerinin idaresi ve gerektiğinde temininin sorumluluğu, (B) tipi entegre acil sağlık hizmeti verilecek hastane acil servisi başhekimi veya sağlık ocağı sorumlu hekiminde olup; gerekli durumlarda il ambulans servisi başhekimine bilgi verilecektir.
h) (B)tipi entegre acil sağlık hizmetlerinde çalışan personelin ambulansta görevlendirilmesi ile ilgili bir sonraki ayın nöbet çizelgesi hazırlanarak, her ayın 25’ini geçmeyecek şekilde il ambulans servisi başhekimliğine bildirilecektir.
i) Acil ambulans istasyonlarının faaliyete geçirilmesi, personel, ambulans ve haberleşme için ihtiyaç duyulan malzeme ve hizmet alımları ile eğitim için gerekli ödenekler ilgili döner sermaye kaynaklarından karşılanacaktır. Ayrıca (B ) tipi entegre acil istasyonlarda çalışan tüm personelin iaşe, ibate ve kıyafet yardımı gibi özlük hakları fiilen çalıştığı kurum tarafından karşılanacak, bu konularda il ambulans servisi başhekimliğinin standartları geçerli olacaktır. .
j) (B) tipi entegre hizmet veren birimlerde çalışan personelin döner sermaye ek ödeme miktarlarına esas olacak olan uygulamada, o dönem ambulans hizmetlerinde geçen süreleri için sağlık kuruluşu performans puan ortalaması esas alınır. Burada esas olan personelin her iki hizmeti birlikte yürütmesidir.
k) Ambulans hizmeti verilmesi esnasında ulaşılan her vakada (Ek-1) de örneği bulunan Ambulans Kayıt Formu üç nüsha olarak düzenlenir. Düzenlenen bu form yapılan tıbbi işlemin bildirimi, bağlı olduğu döner sermaye saymanlığı ve trafik hizmetleri döner sermaye saymanlığı ücret tahakkukuna esas olan fiş olarak kullanılır.
l) İl Ambulans Servisi başhekimliği, hizmetin aksamadan ve kesintisiz sürdürülebilmesi için yazılı olarak belgelemek şartıyla gün içerisinde merkez ve istasyonlar arasında personel, malzeme ve ambulans değişimi yapabilir.
m) Aylık personel nöbet listeleri, günlük görev talimatları, aylık istatistikler, personel ve gerekli kurum ve kuruluşların adres ve telefonları, sorumlu oldukları bölgenin haritası ve özel bilgileri, merkez ve istasyonlarda görülür bir yerde asılı olarak bulundurulur.
n) (A) tipi ve (C) tipi müstakil istasyonlar başka bir sağlık kurumunun içinde olsalar da il ambulans servisi başhekimliğine bağlı olarak ilgili mevzuata göre hizmet verirler. Görev yapan personel,araç ve malzemeleri 112 hizmetleri dışında kullanılamaz, personele içinde bulundukları kurum yöneticileri tarafından başka bir görev verilemez. Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’ndeki esaslara uygun olarak, içinde bulundukları kurum yöneticisi tarafından, 112 personeline yeterli sayı ve büyüklükte oda verilir, haberleşme, yemek, ısınma, temizlik ve diğer ihtiyaçları bu kurum tarafından karşılanır.112 personeli de içinde bulundukları kurum ile uyumlu bir işbirliğinin sürdürülmesini sağlar.